ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene gebruiksvoorwaarden

Elke raadpleging van de pagina’s van deze website (hierna vernoemd als de “Site”) evenals de toetreding tot het Klépierre-platform, betekent dat de gebruiker zonder voorbehoud de condities van deze voorwaarden aanvaardt. Wij vestigen de aandacht op het feit dat bij een aantal van de door de Site aangeboden diensten, bepaalde diensten voorzien zijn van specifieke gebruiksvoorwaarden die deze voorwaarden aanvullen.

1. Bedoeling van de Site

De Site heeft als doelstelling het geven van algemene informatie over het winkelcentrum L’esplanade en zijn winkels, over de Gift Card, over het getrouwheidsprogramma van het Klépierre-platform van KLEPIERRE BRAND VENTURES, en het voor de gebruiker mogelijk maken om toe te treden tot het Klépierre-platform.

Geen enkele op de Site vermelde informatie vormt op eender welke wijze een voorstel om een contract aan te gaan, noch een voorstel voor een aankoop of een verkoop, behalve wanneer dit anders vermeld staat.

2. Toegang tot de Site

KLEPIERRE BRAND VENTURE (KBV) kan niet garanderen dat de Site zonder onderbreking en zonder fouten functioneert. KBV heeft enkel een inspanningsverplichting betreffende de werking en de continuïteit van de Site en de aangeboden diensten. KLEPIERRE BRAND VENTURE kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van het gebruik van de Site, en dit ongeacht de oorzaak ervan; in het bijzonder kan KLEPIERRE BRAND VENTURE niet aansprakelijk worden gesteld voor de verstoring van of de frauduleuze toegang tot gegevens en/of het accidenteel overdragen van een virus via de Site. KBV kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor feiten veroorzaakt door een geval van overmacht, pannes en problemen van technische aard betreffende materieel, programma’s en software of het Internetnetwerk die desgevallend kunnen leiden tot de gehele of de gedeeltelijke opschorting of stopzetting van de Site.

KLEPIERRE BRAND VENTURES behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Site, en dit met inbegrip van de inhoud, de functionaliteiten, of de uren van beschikbaarheid, geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten, te beperken of te onderbreken. KBV mag dit op elk moment doen, in het bijzonder voor onderhoudsverrichtingen of het updaten van de Site.

3.  Toetreding tot het Klépierre-platform

3.1. De Site stelt aan gebruikers voor om lid te worden van het Klépierre-platform. Elke gebruiker die tot het Klépierre-platform wenst toe te treden, moet kennisnemen van deze gebruiksvoorwaarden en de condities ervan aanvaarden. Door te klikken op het aan te vinken vakje “Ik heb de Algemene Gebruiksvoorwaarden gelezen en ik aanvaard ze” erkent de gebruiker dat hij toetreedt tot de condities van deze gebruiksvoorwaarden, deze naleeft en de condities ervan aanvaardt.

Eender welke gebruiker kan zich slechts eenmaal inschrijven.

Wanneer minderjarigen het Klépierre-platform gebruiken, dan gebeurt dit onder de volledige verantwoordelijkheid van de houders van het ouderlijk gezag over de betrokken minderjarigen.
Om die reden moeten ouders die hun kinderen willen toelaten om op het Klépierre-platform te gaan, hun kinderen helpen bij het creëren van elke voor hen bestemde account en toezicht houden over hun toegang tot het platform. Het is de taak van de wettelijke voogd om te bepalen of eender welke informatie en eender welke inhoud die er op de Site wordt gepubliceerd, geschikt is voor zijn kind.

3.2. Door toe te treden tot het Klépierre-platform dat door de maatschappij KLEPIERRE BRAND VENTURES gecreëerd is, heeft de gebruiker de mogelijkheid om:
-       te genieten van promotieaanbiedingen waarvan de modaliteiten voor elke promotie worden verduidelijkt;
-       de nieuwsbrief van het Klépierre-platform te ontvangen;
-       toegang te krijgen tot bepaalde diensten van de Site die uitsluitend voorbehouden zijn voor leden van het Klépierre-platform;
-       commentaren op de Site te publiceren over de artikelen die gepubliceerd zijn op de hiervoor bestemde ruimten op de Site.

3.3. Om toe te treden tot het Klépierre-platform, moet de gebruiker online op de Site een toetredingsformulier invullen met vermelding van de verplichte inlichtingen. De gebruiker zal ook een gebruikersnaam en een wachtwoord moeten definiëren waarmee hij toegang krijgt tot zijn lidmaatschapsaccount.

Naar de gebruiker zal er een e-mail met de bevestiging van zijn inschrijving worden gestuurd naar het e-mailadres dat in het formulier vermeld staat. 

De inschrijving geeft aan de gebruiker de hoedanigheid van lid van het Klépierre-platform en geeft hem toegang tot de in punt 3.1. vermelde diensten.

In navolging van de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, mag een lid van het Klépierre-platform de hem betreffende informatie op elk moment wijzigen via de pagina “Mijn account”. Hij kan ook vragen om zich uit het Klépierre-platform uit te schrijven op het volgende adres contact@klepierre.fr

3.4. De inschrijving zal niet mogelijk zijn wanneer de verplichte inlichtingen niet worden ingevuld. De gebruiker verbindt zich ertoe dat de in het formulier vermelde inlichtingen volledig en juist zijn. Elke inschrijving met kennelijk onjuiste vermeldingen kan worden geschrapt. De gebruiker verbindt zich er ook toe om zijn gebruikersnaam en zijn wachtwoord strikt vertrouwelijk te houden. Er wordt van uitgegaan dat bij elke verbinding via de gebruikersnaam en het wachtwoord van een gebruiker die lid is, effectief door deze gebruiker werd ingelogd.

Ingeval van frauduleus gebruik, verlies, vernietiging of diefstal van de gebruikersnaam en het wachtwoord, moet de gebruiker deze zo snel mogelijk veranderen op de Site.  KLEPIERRE BRAND VENTURES kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van dergelijk frauduleus gebruik, verlies, vernietiging of diefstal.

KLEPIERRE BRAND VENTURES mag beslissen om een lid te schorsen of uit te sluiten wanneer deze algemene gebruiksvoorwaarden worden geschonden. 

3.5. Verplichtingen van de leden

Elk lid van het Klépierre-platform verbindt zich ertoe om:

- slechts één enkele account te creëren en te gebruiken; 

- enkel juiste en geüpdatete informatie mee te delen; 

- de andere leden te respecteren, hoffelijk en niet agressief te zijn tijdens eventuele gedachtewisselingen met andere leden of de Site; 

- de specifieke voorwaarden voor deelname aan een op de Site voorgestelde aanbieding of operatie te respecteren. 

3.6. Publicatie van inhoud (content) 

De leden van het Klépierre-platform kunnen de mogelijkheid krijgen om op de daarvoor bestemde ruimten van de Site commentaren te publiceren over gepubliceerde artikelen.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud die hij online op de Site zet, en voor de teksten en/of meningen die hij formuleert. Hij verbindt zich er meer bepaald toe dat deze gegevens niet van dien aard zijn dat ze schade toebrengen aan de legitieme belangen van derden, wat ze ook zijn.

In dien hoofde verbindt hij zich ertoe om:
-       niemand te belasteren, te mishandelen, te pesten, te stalken, te beledigen of te bedreigen, noch de rechten van anderen te schenden;
-       geen ongepaste taal te gebruiken (zoals beledigingen);

- niet agressief over te komen;

- geen promotie te maken voor een merk, een winkelketen, een activiteit, een product of een dienst, wat deze ook mag zijn;
-       zich niet vergoelijkend uit te laten over misdaden tegen de menselijkheid, niet aan te zetten tot rassenhaat of tot pedofilie;
-       geen valse identiteit te creëren, noch de identiteit van een derde aan te nemen;
-       geen virussen, een paard van Troje, softwarebommen of eender welk ander schadelijk of vernietigend programma door te geven;
-       de werking van de Site niet te verstoren;
-       geen inbreuk te maken op het privéleven of op het recht op het imago van personen die mogelijk in de gepubliceerde inhoud zouden kunnen worden geïdentificeerd;
-       in het algemeen, geen elementen door te geven die de intellectuele eigendomsrechten of de rechten van derden kunnen schenden, in het bijzonder het recht van merken, het recht van het respecteren van het privéleven en de auteursrechten.

De gebruiker staat borg voor KLEPIERRE BRAND VENTURES tegen alle rechtsmiddelen, die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd zijn op deze uitspraken en/of gegevens, die mogelijk door eender wie worden ingezet tegen KLEPIERRE BRAND VENTURES. In het bijzonder verbindt hij zich ertoe om de sommen te betalen, hoeveel deze ook mogen bedragen, die voortvloeien uit de gerechtelijke stappen van een derde tegen KLEPIERRE BRAND VENTURES, met inbegrip van de erelonen van een advocaat en de gerechtskosten.

3.6. In navolging van de geldende reglementering is KLEPIERRE BRAND VENTURES niet verantwoordelijk voor de inhoud die door gebruikers online op de Site wordt gezet. Desondanks heeft KBV moderatoren in dienst die de taak hebben om de bijdragen van gebruikers te matigen. Dit modereren gebeurt achteraf. De beslissing om achteraf te modereren is genomen omdat het, door het onmiddellijk online zetten van de enorme hoeveelheid inhoud, in de praktijk onmogelijk is om op voorhand een algemene controle uit te voeren op alle inhoud. Ook al bevordert het principe van het achteraf modereren de vrijheid van meningsuiting, dan nog moet elke gebruiker zijn verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat hij de wettelijke bepalingen en de basisreglementeringen respecteert, zoals de reglementeringen bedoeld in dit artikel. Bijgevolg wordt aan de gebruiker meegedeeld dat KLEPIERRE BRAND VENTURES zich het recht voorbehoudt om op elk moment en om eender welke reden, de inhoud volledig of gedeeltelijk te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving of rechtvaardiging. De gebruiker kan hierover geen enkele klacht indienen. Gebruikers die verrast of geschokt zouden zijn door de inhoud van een andere gebruiker, kunnen zich rechtstreeks tot de moderator wenden op het volgende adres: contact@klepierre.fr

4. Borgstellingen

De gebruiker stelt zich borg voor KLEPIERRE BRAND VENTURES, evenals voor alle personen die betrokken zijn bij de creatie, de productie en de distributie van de Site, tegen elke eis, verantwoordelijkheid, kosten en uitgaven naar aanleiding van het schenden van deze voorwaarden of in verband met het gebruik van de Site.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle informatie en gegevens die hij doorgeeft en hij verbindt zich ertoe om zich voor KLEPIERRE BRAND VENTURES borg te stellen en schadeloos te stellen tegen alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade die eruit kunnen voortvloeien. 

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade, veroorzaakt door hemzelf, op de Site, door het feit dat hij al dan niet illegaal gebruik heeft gemaakt van de dienst die er op de Site wordt verleend. In de bovengenoemde gevallen verbindt de gebruiker zich ertoe om schadevergoeding aan KLEPIERRE BRAND VENTURES te betalen, met inbegrip van de redelijke kosten van een advocaat die er moet worden aangesteld, ingeval er tegen KBV een vonnis werd uitgesproken dat haar veroordeelt tot het betalen van schade en intresten. Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe om aan KLEPIERRE BRAND VENTURES alle kosten terug te betalen die er gemaakt zijn voor het vergoeden van de door hem veroorzaakte schade.

5. Aansprakelijkheid

KLEPIERRE BRAND VENTURES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van de toegang tot of het gebruik van informatie van eender welke aard, die er op de Site voorkomt. In het bijzonder zijn merken die informatie geven voor hun product of hun dienst, hiervoor volledig aansprakelijk en kan KLEPIERRE BRAND VENTURES op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

KLEPIERRE BRAND VENTURES wijst alle verantwoordelijkheid af betreffende de wenselijkheid/opportuniteit van beslissingen en uitvoeringsmodaliteiten ervan die de gebruikers zouden nemen, enkel uitgaande van op de Site gepubliceerde informatie.

KLEPIERRE BRAND VENTURES wijst alle verantwoordelijkheid af ingeval van schade die de gebruiker zou lijden door verlies, beschadiging of aantasting van bestanden, de overdracht van een virus die zijn computerinstallatie of elk ander goed zouden kunnen besmetten naar aanleiding van de verbinding met en/of de raadpleging en/of het gebruik van de Site.

De gebruiker erkent dat het overdragen van gegevens op het Internetnetwerk een relatieve technische betrouwbaarheid heeft en dat de gegevens zelf niet beschermd zijn tegen eventuele misbruiken. In deze omstandigheden is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor het meedelen van wachtwoorden of elk ander vertrouwelijk gegeven en meer in het algemeen, voor het meedelen van elke andere gevoelige informatie.

De gebruiker moet zelf alle gepaste maatregelen treffen om zijn gegevens en zijn uitrusting te beschermen tegen besmetting door virussen en tegen pogingen van derden om zijn computersysteem te hacken via de diensten van de Site.

De gebruiker geeft toe dat zijn installatie met het Internetnetwerk verbonden is onder zijn verantwoordelijkheid en dat KLEPIERRE BRAND VENTURES bijgevolg op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor eender welke schade die er zou kunnen optreden terwijl hij ingelogd en verbonden is.

Bijgevolg zal de gebruiker omdat hij perfect kennis heeft genomen van het voorgaande, nooit KLEPIERRE BRAND VENTURES verantwoordelijk stellen voor één of meer van de bovengenoemde feiten of gebeurtenissen.

6.  Update 

KLEPIERRE BRAND VENTURES spant zich op aannemelijke wijze in om op zijn Site up-to-date informatie te geven. Alle informatie die wordt meegedeeld aan personen die de Site bezoeken, werd op een welbepaalde datum geselecteerd.

Het kan zijn dat deze informatie een update nodig heeft die al dan niet om technische redenen nog niet kon gebeuren op de datum dat ze wordt geraadpleegd, of dat ze werd veranderd. KLEPIERRE BRAND VENTURES kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor eender welke vergissing of nalatigheid.

7.  Hyperlinks

De Site mag links naar andere sites voorstellen. De sites waarnaar deze hyperlinks doorverwijzen, zijn tenzij anders vermeld, volledig onafhankelijk van de Site en van KLEPIERRE BRAND VENTURES. KLEPIERRE BRAND VENTURES kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites, van schade die zou kunnen voortvloeien uit de verbinding met deze sites, de informatie op deze sites, de transacties die er op deze sites kunnen gebeuren, waarbij de uitgever van de site als enige voor al deze zaken verantwoordelijk is.

Elke hyperlink, van eender welke aard, die de toegang tot de Site of tot eender welke pagina’s of elementen van de Site mogelijk maakt, moet hiervoor eerst de voorafgaande schriftelijke toestemming van KLEPIERRE BRAND VENTURES krijgen.

8. Functies voor het delen (“charen”) op sociale netwerken

De Site biedt functies waarmee bepaalde inhoud op sociale netwerken kan worden gedeeld. De gebruiker verbindt zich ertoe om bij deze gelegenheid de betekenis van de inhoud niet te verdraaien, noch het imago van KLEPIERRE BRAND VENTURES te schaden. In elk geval gebeurt dit delen onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. Vermits KLEPIERRE BRAND VENTURE niet de uitgever is van de betreffende sociale netwerken die onafhankelijk zijn, kan KBV niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welke gevolgen in verband met het gebruik van deze platformen. 

9. Verwerking van gegevens van persoonlijke aard

De Site bevat verschillende formulieren voor het verzamelen van gegevens van persoonlijke aard. Elk van deze formulieren vermeldt de verantwoordelijke van de verwerking, de doeleinden waarvoor de betreffende gegevens worden verwerkt en de bestemmelingen.

De gegevens van persoonlijke aard betreffende een niet-klant-prospect, worden bewaard gedurende een termijn van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat ze door KLEPIERRE BRAND VENTURE zijn verzameld, of vanaf het laatste contact dat voortkomt uit een prospect (bijvoorbeeld een aanvraag van documentatie of een klik op een hyperlink die in een e-mail zit; anderzijds kan het openen van een e-mail niet worden beschouwd als een contact dat voortkomt uit een prospect).

Aan het einde van deze termijn van drie jaar mag KLEPIERRE BRAND VENTURE de betrokken persoon opnieuw contacteren om te weten of deze persoon nog altijd commerciële berichten wenst te ontvangen. Indien er geen positief en nadrukkelijk antwoord van de persoon komt, dan moeten de gegevens worden verwijderd of bewaard volgens de geldende bepalingen, en in het bijzonder de bepalingen voorzien door het handelswetboek, het burgerlijk wetboek en het consumptiewetboek.  

Bij het ontbreken van informatie in de velden die in het formulier als verplicht zijn aangeduid, kan de aanvraag niet worden behandeld.

10. Cookies

Naar aanleiding van het surfen op de Site worden er cookies op de terminal (computer, gsm, tablet) van de gebruiker gezet, onder voorbehoud van de keuzes die hij heeft aangeduid en die hij op elk moment zal kunnen wijzigen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat informatie bevat over het surfen op de betreffende website. De hoofdbedoeling van een cookie is het verbeteren van het raadplegen tijdens het surfen en mogelijk maken dat er diensten op maat worden aangeboden.

Op de computer worden de cookies beheerd door de internetbrowser.

Deze cookies kunnen sessiecookies zijn (in dat geval wordt een cookie automatisch verwijderd bij het sluiten van de browser) of blijvende cookies zijn (in dat geval blijft een cookie in de terminal opgeslagen tot zijn vervaldatum).

De cookies die door de Site worden gebruikt, vindt u hier.

HOE KUNT U COOKIES AANVAARDEN OF WEIGEREN?

Het is mogelijk de browser zodanig te configureren dat de cookies in de terminal ofwel systematisch, ofwel volgens hun uitgever worden bewaard of geweigerd, of hij kan worden geconfigureerd om te laten weten dat er een cookie in de terminal wordt geregistreerd, zodat men een cookie kan aanvaarden of weigeren.

Maar het verwijderen van alle cookies die door de browser worden gebruikt, met inbegrip van de cookies die door andere websites worden gebruikt, kan leiden tot verslechtering of verlies van bepaalde instellingen of informatie.

Configureren is bij elke browser verschillend. U dient de instructies van de uitgever van uw browser op deze wijze te volgen (links beschikbaar op de datum waarop deze pagina geüpdatet werd):

– Als u Internet Explorer gebruikt: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

– Als u Safari gebruikt: https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR

– Als u Chrome gebruikt: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr

– Als u Opera gebruikt: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

11.  Intellectuele eigendom

Deze Site en in het bijzonder alle visuele elementen, evenals de presentatie en de inhoud van alle artikelen, persmappen en meer in het algemeen alle informatie vermeld op de Site, zijn de exclusieve eigendom van KLEPIERRE BRAND VENTURES of van derden waarmee deze laatste overeenkomsten heeft gesloten die de verspreiding ervan toelaten. De gebruiker beschikt niet over het recht om deze na te maken, te verspreiden of meer in het algemeen over het recht om ze te exploiteren op eender welke manier, behalve wanneer KLEPIERRE BRAND VENTURES hiervoor voorafgaand nadrukkelijk toestemming heeft gegeven.

12. Wijziging van deze voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen op elk moment evolueren. Elke nieuwe versie zal op de Site worden gepubliceerd. De toepasselijke versie is de versie die geldt op de dag van de raadpleging van de Site en zal voor hen bindend zijn.

13. Autonomie van de clausules

Ingeval er zou blijken dat eender welke van de bepalingen van deze voorwaarden niet toepasbaar kan zijn volgens de geldende wetgeving, dan komen de gebruiker en KLEPIERRE BRAND VENTURES overeen om in goed vertrouwen over deze bepaling te onderhandelen, dit om ervoor te zorgen dat de economische situatie waarin ze zich bevinden, zo dicht mogelijk de situatie benadert die vermeld is in de niet toepasbaar geworden bepaling. 

Als ze er niet in slagen deze bepaling op een voor de beide partijen aanvaardbare en toepasbare manier te vervangen, dan wordt deze bepaling uit deze voorwaarden uitgesloten en wordt de rest van de algemene voorwaarden geïnterpreteerd alsof de betreffende bepaling uitgesloten is en blijft de rest van de algemene voorwaarden van toepassing. 

14. Toepasselijk recht

Elk geschil betreffende het gebruik van deze Site valt onder de bevoegdheid van de bevoegde rechtbank.

Huisregels

Handvest Bescherming Persoonsgegevens

#JustAsk

Wij beantwoorden je vraag
binnen 1 uurop onze Facebook pagina

Stel je vraag
Openingstijden

Telefoon: +32 10 23 01 21
> Neem contact met ons op

Top